กองบิน ๖ ร่วมงานมหกรรมการจัดกา...

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก พร้อมรบ จันทร์โฉม เสนาธิการกองบิน ๖ ได้นำทีมตัวแทนจากกองบิน ๖ ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๗ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ในปีนี้ กองบิน ๖ มีกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ได้รับรางวัลจำนวน ๒ ทีม ดังนี้
- ระดับ Premium Innovation Award จาก ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ นำเสนอเรื่องการปฎิบัติการบินควบคุมไฟป่า บ.ล.๘ ส่งผลให้ บุคลากรและอากาศยานของฝูง ๖๐๑ สามารถปฎิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ระดับ Innovation Award จาก เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน กองบิน ๖ นำเสนอเรื่องการมุ่งเน้นการให้บริการเกิดความพึงพอใจและปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพบุคลากร และพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
-----
#Wing6AirliftRoleModelinASEAN
#RTAFOneofthebestAirForcesinASEAN

ส่วยท้าย

Administrator