กองบิน ๖ เข้าร่วมประกวดการจัดก...

กองบิน ๖ ได้ดำเนินการจัดทีมนำเสนอผลงาน การจัดการความรู้ทั้งหมด ๓ ทีม เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

Hercules team จากฝูง ๖๐๑ กองบิน ๖ การบินควบคุมไฟป่าโดย บ.ล.๘

ICT Wing6 Team การจัดอบรมออนไลน์ Wise wing6

Flight Attendant Wing6 Team การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน บนเครื่องบินลำเลียงของกองบิน ๖

ส่วยท้าย

Administrator