กองบิน ๖ จัดประชุม QR โปรแกรม

กองบิน ๖ จัดประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนา QR โปรแกรม แนวทางการจัดทำ QR content ของ นขต.ทอ. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๓ นโยบายเฉพาะด้านกำลังพล ข้อ ๑.๒ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวความคิดสมรรถนะที่ทันสมัย ด้วยการนำเครื่องมือ Quick Respone โปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของกำลังพล

ส่วยท้าย

Administrator