การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้...

“การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓”

 

๑.ฝูงบิน ๖๐๑ นำเสนอเรื่องการปฎิบัติการบินควบคุมไฟป่า บ.ล.๘ ส่งผลให้ บุคลากรและอากาศยานของฝูง ๖๐๑ สามารถปฎิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธภาพมากขึ้น
๒.เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน นำเสนอเรื่องการมุ่งเน้นการให้บริการเกิดความพึงพอใจและปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพบุคลากร และพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

#Wing6AirliftRoleModelinASEAN
#RTAFOneofthebestAirForcesinASEAN

ส่วยท้าย

Administrator