Wing 6 KM Day 2020

Wing 6 KM Day 2020

นาวาอากาศเอกชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Wing 6 KM Day ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้กำลังพลของ กองบิน ๖ มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตนเอง และปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างกองบิน ๖ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ส่วยท้าย

Administrator