บน.๖ จัดการประชุม KICK-OFF การ...

เสธ.บน.๖ กำหนดประชุมการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ของ

บน.๖ เพื่อชี้แจงนโยบาย, ผลการตรวจในปีงบประมาณ ๖๒, การดำเนินการในปีงบประมาณ ๖๓

และการเตรียมรับการตรวจจาก จร.ทอ.ให้ หน.นขต.บน.๖ ได้รับทราบ ในวันจันทร์ที่ ๙ ธ.ค.๖๒, ๑๓๓๐

ณ ห้องประชุม บน.๖

ส่วยท้าย

Administrator