พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศและมอบการบังคับบัญชา

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้
พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กองทัพอากาศจัดพิธีรับส่งหน้าที่

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
กับ พลอากาศเอก
 แอร์บูล  สุทธิวรรณ

 


พล.อ.อ.แอร์บูล  สุทธิวรรณ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Administrator